SzukajWebcamPogodaWyciągi
Przepisy & Zasady
Konkurs "Fiemme Smile"

Konkurs organizowany jest przez Biuro Informacji Turystycznej Fiemme e Cembra (Tourism Board Office Fiemme e Cembra / Apt Fiemme e Cembra) z siedzibą w Cavaleze (TN-Włochy) via F.lli Bronzetti, 60 | Rejestr firmy: Trento | Firma zarejestrowana pod numerem: 01901280220 | Kapitał założycielski: 200 000,00 euro | VAT: 01901280220. Tytuł konkursu brzmi: “Fiemme Smile”

PODMIOT UPOWAŻNIONY:
Real Web Srl. 

ZASIĘG:
Unia Europejski.

TERMIN:
Konkurs rozpoczyna się o godz 12.00, dnia 21.12.2023 i trwa do godz. 24.00 dnia 21.02.2024.

UCZESTNICY KONKURSU:
Osoby pełnoletnie zamieszkujące kraje Unii Europejskiej.

CEL KONKURSU:
Konkurs ma na celu promocję marki Val di Fiemme.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU:

W celu wzięcia udziału w konkursie, uczestnicy muszą jednoznacznie zaakceptować warunki niniejszego regulaminu, w kwestii których mogą zaczerpnąć informacji lub skonsultować je przed przystąpieniem do konkursu. W konkursie udział wziąć mogą wszyscy pełnoletni mieszkańcy Unii Europejskiej, którzy wypełnią formularz rejestracyjny na stronie www.visitfiemme.it.

Rejestracja w konkursie odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego (zawierającego imię, nazwisko i adres e-mail) zaproponowanego na zakończenie pomyślnie ukończonej gry Val di Fiemme. Gra opiera się wyłącznie na rozpoznawaniu miejsc i aktywności w Val di Fiemme, wymaga minimalnych umiejętności, a jej ukończenie nie jest w żaden sposób związane z losowością lub losowaniami.


Chcąc przystąpić do konkursu, uczestnicy muszą wypełnić i przesłać formularz internetowy (imię, nazwisko, adres e-mail), który zamieszczony będzie na specjalnej stronie internetowej. 
W przypadku wygranej, nagroda zostanie przekazana zwycięzcy zgodnie z danymi, które podane zostały w formularzu zgłoszeniowym. Ze zwycięzcą kontaktować się będzie pracownik Biura Informacji Turystycznej Val di Fiemme, który potwierdzi dostarczone przez zwycięzcę dane osobowe i – w przypadku ich zgodności – uzgodni sposób dostarczenia nagrody.

 

PRZEKAZANIE NAGRODY:

Wszyscy użytkownicy, którzy wypełnili formularz rejestracyjny na końcu gry, wezmą udział w trzech losowaniach przewidzianych zgodnie z warunkami przewidzianymi dla losowań i wskazanymi poniżej, w sumie 3 vouchery Apt Fiemme i Cembra o wartości 200 € z VAT + 6 biletów VIP na ostatni weekend Tour de Ski 2024 i 2 pobyty + skipassy jako nagrody.

Po zakończeniu konkursu, w ciągu tygodnia od upłynięcia daty nadsyłania zgłoszeń, Blupixelit wygeneruje szyfrowany formularz z plikiem zawierającym dane wszystkich uczestników, którzy przystąpili do konkursu.  
Plik zawierał będzie zaszyfrowane informacje, w taki sposób, by dane osobowe uczestników nie były widoczne. Z tego pliku specjalne oprogramowanie zostanie użyte do wylosowania 3 (trzech) zwycięzców i 6 (sześciu) rezerwowych w pierwszym losowaniu oraz 1 (jednego) zwycięzcy i 2 (dwóch) rezerwowych w drugim i trzecim losowaniu.

Zwycięzca otrzyma e-mail informujący o przyznanej nagrodzie wraz z informacją, jakich formalności musi dopełnić, by ją otrzymać.
Ogłoszenie wyników konkursu wraz z nazwiskami zwycięzców zostanie przesłane do wszystkich uczestników drogą mailową. Wspomniany komunikat będzie jednoznaczny z informacją o zakończeniu konkursu. 
Konkurs reklamowany będzie na stronie internetowej Biura Informacji Turystycznej Val di Fiemme www.visitfiemme.it. Losowanie odbywać się będzie w obecności osób upoważnionych do wyłaniania zwycięzców lub pracowników Biura Informacji Turystycznej Fiemme e Cembra.

  
Zastrzega się iż:
•    W przypadku, gdy przeprowadzona kontrola wykryje niezgodność danych osobowych, lub gdy nie będzie możliwe wyłonienie nazwiska zwycięzcy lub, gdy dostarczone dane osobowe, po przetworzeniu, okażą się nieważne / nieistniejące, udział zwycięzcy w konkursie zostanie uznany za nieważny, a nagroda przekazana osobom rezerwowym; w przypadku, gdy dane osób rezerwowych również okażą się nieważne / nieistniejące, nagroda zostanie przekazana wymienionej poniżej organizacji non profit.   
•    System komputerowy użyty do wyłaniania zwycięzców i przegranych nie będzie w stanie dokonać wyboru wcześniej, niż w terminie określonym regulaminem. W celu zapewnienia uczestnikom poczucia, że konkurs rozstrzygany jest sprawiedliwie i zgodnie z zapisami regulaminu, system wyłaniał będzie nazwiska w sposób absolutnie przypadkowy.
•    W przypadku podania przez uczestnika, który został wyłoniony jako zwycięzca, nieprawdziwych danych osobowych lub postępowania niezgodnego z regulaminem konkursu, Promotor lub wyznaczone przez niego osoby trzecie, mają prawo odstąpić od przyznania nagrody. Promotor zastrzega sobie prawo do podjęcia najbardziej stosownych, zgodnych z prawem czynności, mających na celu ograniczenie lub wyeliminowanie nieprawidłowości lub prób ominięcia przepisów regulaminu. 
•    Po zakończonym losowaniu, nagroda przydzielona będzie osobie, która podała w systemie właściwy adres mailowy i wysłana na adres podany przez zwycięzcę firmie spedycyjnej. 
•    Nagrody, które z przyczyn określonych regulaminem nie zostaną przyznane zwycięzcy lub osobom rezerwowym, zostaną przekazane wymienionej poniżej organizacji non profit.    
•    Ostateczna decyzja o nieprzyznaniu nagrody podjęta będzie przez Promotora, na podstawie przepisów określonych w niniejszym regulaminie konkursu.
•    Do udziału w konkursie uprawnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.
•    Promotor zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu każdego uczestnika, który dopuścił się wykroczenia lub podjął świadome działanie mające na celu złamanie przepisów określonych w niniejszym regulaminie.
•    Następujące osoby nie mogą zostać zwycięzcami konkursu: pracownicy firm upoważnionych do wyłaniania zwycięzców konkursu oraz pracownicy Biura Informacji Turystycznej Val di Fiemme.
•    Serwer ze stroną konkursową będzie pracował 24 godz. na dobę przez cały okres trwania konkursu

 

NAGRODA:

Pierwsze losowanie

  • Trzy vouchery o wartości 200 € do wykorzystania wyłącznie w centrach rezerwacji Apt Fiemme i Cembra, wymienialne do 15.10.2024 r. oraz 6 biletów VIP na ostatni weekend Tour de Ski 2024. Vouchery nie podlegają wymianie na gotówkę i zależą od dostępności wyrażonej przez Centrum Rezerwacji w momencie wymiany.

Drugie i trzecie losowanie

  • Dwa 2-nocne pobyty z niepełnym wyżywieniem w hotelu 3* Plus lub 4* dla 2 osób z 2-dniowym dziennym karnetem narciarskim, dostępne od 08.01.2024 do 30.03.2024 (z wyjątkiem okresu od 10.02.2024 do 17.02.2024).

Łączna pula nagród: 1865,00 €

Firma promująca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne problemy (brak dostępu, nieudane próby lub niesprawny system) uniemożliwiające uczestnikom wzięcie udziału w konkursie. Nagrody nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Nagrody nie podlegają wymianie pieniężnej. Vouchery nie uprawniają posiadacza do zwrotu kosztów usług zarezerwowanych przy ich użyciu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOTYCZĄCA WYKORZYSTANIA NAGRODY:

Zastrzega się, iż w przypadku przyznania nagród określonych w niniejszym regulaminie. Promotor nie ponosi żadnej odpowiedzialności na wypadek szkody lub uszkodzenia ciała doznanego przez zwycięzcę. Promotor nie ponosi również odpowiedzialności za jakość usług świadczonych w trakcie okresu, w którym zwycięzca wykorzysta skipass.

LOSOWANIE NAGRODY:

W każdym z 3 losowań zaplanowanych w czasie trwania konkursu zostanie wylosowanych 3 (trzech) zwycięzców i 6 (sześciu) rezerwowych w pierwszym losowaniu oraz 1 (jeden) zwycięzca i 2 (dwóch) rezerwowych w drugim i trzecim losowaniu z bazy danych uczestników konkursu. Po upływie 5 (pięciu) dni roboczych zwycięzca traci prawo do odebrania nagrody i APT Val di Fiemme skontaktuje się z pierwszą z przewidzianych osób rezerwowych, która będzie musiała dotrzymać terminów obowiązujących zwycięzców wylosowanych nagród

Pierwsze losowanie
Do udziału w konkursie uprawnieni są wyłącznie użytkownicy, którzy wypełnili formularz rejestracyjny od godziny 12:00 w południe 21 grudnia 2023 r. do północy 1 stycznia 2024 r. Losowanie odbędzie się w ciągu 3 dni roboczych od daty zamknięcia, a nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone w ciągu kolejnych 7 dni roboczych.

W losowaniu 01.01.2024 nagrodę przewidzianą w regulaminie konkursu zdobyła Moreno Basso, Heinz Baier i Desiree Fernando.

Drugie losowanie
W losowaniu mogą wziąć udział wyłącznie użytkownicy, którzy wypełnili formularz rejestracyjny konkursu od godziny 00:00 w dniu 2 stycznia 2024 r. do godziny 24:00 w dniu 21 stycznia 2024 r. Losowanie odbędzie się w ciągu 3 dni roboczych od daty zamknięcia, a nazwisko zwycięzcy zostanie podane w ciągu kolejnych 7 dni roboczych.

W losowaniu 23.01.2024 nagrodę przewidzianą w regulaminie konkursu zdobyła Pani Daniela Consolini.


Trzecie losowanie
W losowaniu mogą wziąć udział wyłącznie użytkownicy, którzy wypełnili formularz rejestracyjny w konkursie od godziny 00:00 w dniu 22 stycznia 2024 r. do północy w dniu 21 lutego 2024 r. Losowanie odbędzie się w ciągu 3 dni roboczych od daty zamknięcia, a nazwisko zwycięzcy zostanie ogłoszone w ciągu kolejnych 7 dni roboczych.

W losowaniu 21.02.2024 nagrodę przewidzianą w regulaminie konkursu zdobyła Pani Marina Melandri.

 

Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej przez Biuro Informacji Turystycznej Fiemme e Cembra. Zwycięzcy przysługuje prawo do zrezygnowania z nagrody i jest ono równoznaczne ze zrezygnowaniem z jakichkolwiek innych roszczeń względem Promotora.
Wszystkie nagrody zostaną doręczone w okresie 10 dni od losowania.

Zmiany w regulaminie:

Biuro Informacji Turystycznej zastrzega sobie prawo do dokonała częściowych lub całkowitych zmian w zapisach niniejszego regulaminu, zakładając jednak, że wspomniane zmiany nie spowodują ograniczenia praw uczestników konkursu określonych niniejszym regulaminem. Zmiany mogą być dokonywane zgodnie z przepisami art. 10, pkt. 4 Dekretu Prezydenta Włoch nr 430/1. W przypadku zaistnienia powyżej opisanej sytuacji, uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wszelkich zmianach w taki sam sposób, w jaki informowani byli o warunkach początkowych.  


Gwarancje i poręczenia:
a) Przepisy
Zasady konkursu opisane w niniejszym regulaminie zostały podpisane przez Dyrektora firmy promującej. Zgodnie z art. 11 Dekretu Prezydenta Włoch z dn. 26.10.2001 nr 430, zasady konkursu będą dostępne dla wszystkich uczestników na stronie Internetowej www.vistifiemme.it.

b) Darowizna nagród
Nagrody, które nie zostaną odebrane, lub które w wyniku zastosowania określonych regulaminem przepisów, nie zostaną przyznane, przekazane będą organizacji non profit - “SportABILI”, (via Lagorai, 113, 38037 Predazzo, Trento, Włochy, NIP 91010010220), zgodnie z art. 10 pkt. 5 Dekretu Prezydenta Włoch z dn. 26.10.2001 nr 430

c) Przetwarzanie danych osobowych
Zapewnia się, że wszystkie dostarczone przez uczestników konkursu do Biura Informacji Turystycznej Fiemme e Cembradane osobowe dotyczące konkursu “Fiemme Smile”, będą przetwarzane zgodnie z General Data Protection Regulation GDPR 2016/679 wraz ze zmianami, wyłącznie w celach związanych z udziałem w konkursie. Dane osobowe mogą być przekazane do Real Web Srl. - via Brennero, 120 – 38121 Trento, firmy posiadającej wszelkie wymagane uprawnienia przyznane jej przez Biuro Informacji Turystycznej Val di Fiemme, lub do innej upoważnionej przez Real Web Srl firmy posiadającej prawo do zarządzania danymi osobowymi zgodnie z General Data Protection Regulation GDPR 2016/679, w celu reprezentacji Biura Informacji Turystycznej Val di Fiemme i wypełnienia jego zobowiązań w  zakresie przeprowadzenia konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców, komunikacji dotyczącej przydzielania nagród oraz ogłoszenia wyników.
Firmy zainteresowane podjęciem współpracy powinny, zgodnie z General Data Protection Regulation GDPR 2016/679, wystąpić do Biura Informacji Turystycznej Val di Fiemme, z siedzibą w Cavalese (TN-Włochy) via F.lli Bronzetti, 60, 38033

d) Kampania reklamowa
Konkurs reklamowany będzie za pomocą wiadomości przesyłanych drogą mailową, w Internecie (bannery, pop-upy, etc.), w social media oraz reklamach; wszystkie formy reklamowe kierować będą na adres URL www.visitfiemme.it.